Vedtægter

§ 1.

Foreningens navn er KøgeBugt.Net – CVR-nummer: 33564449

Dens adresse er den til enhver tid værende formands eller en ansat/valgt sekretærs bopæl.
Formand pt.:  Mette Hoeck, Søvang 13, 4600 Køge – T +45 23 72 41 85.

Foreningens formål er, at skabe et levende og dynamisk netværk for medlemsvirksomhederne gennem arbejde med relations- og værdiskabende aktiviteter.

§ 2.

Som medlem af foreningen kan alene optages medlemmer, der kan godkendes af bestyrelsen.
Der kan som udgangspunkt optages 1-2 medlemmer fra samme branche. Forinden optagelse, skal bestyrelsen høre alle medlemmer via e-mail om deres eventuelle bemærkninger til det foreslåede medlem. Der gives en frist på 7 dage til at fremkomme med bemærkninger, hvorefter bestyrelsen beslutter om medlemmet kan optages.
Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen senest den 1. november for det kommende år.

§ 3.

Budget for det kommende år, skal være fremlagt senest 1. december.
Kontingent for det kommende år, udsendes til opkrævning i starten af januar, med en betalingsfrist d. 15. januar i det nye år.

§ 4.

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 3 til 7 medlemmer.
Formanden vælges på en generalforsamling. Valget gælder for 1 år ad gangen.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på en generalforsamling for en 1-årig periode.
Der vælges yderligere 2 suppleanter.
Genvalg kan finde sted.
For så vidt antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke når 3, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig med nye medlemmer, hvis valg dog skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med eventuel næstformand, sekretær og kasserer, ligesom bestyrelsen selv fastsætter sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når minimum 3 medlemmer inkl. formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formanden i hans fravær næstformandens stemme udslaget.

§ 5.

Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en valgt revisor. Revisor og revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
Foreningens økonomiske midler bør være anbragt i et eller flere anerkendte pengeinstitutter og bør så vidt muligt være rentebærende.

§ 6.

Den årlige generalforsamling afholdes i marts måned.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen eller minimum 50 % af foreningens medlemmer anmoder herom. Anmodning med dagsordensforslag fremsendes til bestyrelsen.
Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved bekendtgørelse i en af foreningen udsendt meddelelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel før en ordinær og 8 dages varsel før en ekstraordinær generalforsamling.

§ 7.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning til godkendelse.
 3. Kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse.
 4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse m.m.
  A. Valg af formand.
  B. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, jfr. vedtægternes § 4.
  C. Valg af revisor.
  D. Valg af revisorsuppleant.
 7. Eventuelt.

§ 8.

Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggende foreningens højeste myndighed inden for de af loven fastsatte grænser.

§ 9.

Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.
Afstemning sker skriftligt, hvis blot ét tilstedeværende medlem ønsker det.
Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse.
For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig nærværelse.
Ved afstemning gælder i almindelighed simpel stemmeflerhed, jfr. dog punkt 11 og 12.
For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal man have været medlem i 3 måneder. Der tilkommer hvert medlem én stemme.

§ 10.

Ændringsforslag til foreningens love eller forslag til foreningens opløsning kræver 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.
Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.
Eventuelle midler efter en likvidation skal anvendes indenfor rammerne af foreningens formål og må ikke tilfalde enkeltpersoner eller virksomheder.

§ 11.

Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.
Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid hørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
Kassereren står for udsendelse af opkrævninger, udsendelse af faktura til løbende nye medlemmer, bøder samt rykkere mv.

Således vedtaget
Køge, den 19. marts 2015